Uses of Interface
com.atlassian.jira.avatar.AvatarService

Packages that use AvatarService
com.atlassian.jira.avatar   
com.atlassian.jira.component   
com.atlassian.jira.issue.fields   
com.atlassian.jira.plugin.userformat   
com.atlassian.jira.projectconfig.contextproviders   
com.atlassian.jira.rest.v1.users   
com.atlassian.jira.rest.v2.issue   
com.atlassian.jira.rest.v2.issue.component   
com.atlassian.jira.rest.v2.issue.project   
com.atlassian.jira.web.action.admin.dashboards   
com.atlassian.jira.web.action.admin.filters   
com.atlassian.jira.web.action.admin.user   
com.atlassian.jira.web.action.issue   
com.atlassian.jira.web.action.project   
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.avatar
 

Classes in com.atlassian.jira.avatar that implement AvatarService
 class AvatarServiceImpl
          Implementation of the AvatarService.
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.component
 

Methods in com.atlassian.jira.component that return AvatarService
static AvatarService ComponentAccessor.getAvatarService()
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.issue.fields
 

Constructors in com.atlassian.jira.issue.fields with parameters of type AvatarService
AssigneeSystemField(com.atlassian.velocity.VelocityManager velocityManager, PermissionManager permissionManager, ApplicationProperties applicationProperties, JiraAuthenticationContext authenticationContext, AssigneeStatisticsMapper assigneeStatisticsMapper, AssigneeResolver assigneeResolver, AssigneeSearchHandlerFactory assigneeSearchHandlerFactory, UserManager userManager, AssigneeService assigneeService, com.atlassian.plugin.webresource.WebResourceManager webResourceManager, FeatureManager featureManager, AvatarService avatarService, UserPickerSearchService userPickerSearchService, JiraBaseUrls jiraBaseUrls)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.plugin.userformat
 

Constructors in com.atlassian.jira.plugin.userformat with parameters of type AvatarService
ProfileLinkUserFormat(UserFormatModuleDescriptor moduleDescriptor, UserUtil userUtil, AvatarService avatarService, JiraAuthenticationContext jiraAuthenticationContext)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.projectconfig.contextproviders
 

Constructors in com.atlassian.jira.projectconfig.contextproviders with parameters of type AvatarService
PeopleSummaryPanelContextProvider(PermissionManager permissionManager, UserFormatManager userFormatManager, UserManager userManager, AvatarService avatarService)
           
ProjectPeopleContextProvider(PermissionManager permissionManager, UserFormatManager userFormatManager, UserManager userManager, AvatarService avatarService, ContextProviderUtils contextProviderUtils, JiraAuthenticationContext authenticationContext)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.rest.v1.users
 

Constructors in com.atlassian.jira.rest.v1.users with parameters of type AvatarService
UserPickerResource(JiraAuthenticationContext authContext, I18nHelper.BeanFactory i18nBeanFactory, UserPickerSearchService service, ApplicationProperties applicationProperties, AvatarService avatarService)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.rest.v2.issue
 

Constructors in com.atlassian.jira.rest.v2.issue with parameters of type AvatarService
ComponentResource(ProjectComponentService projectComponentService, ProjectService projectService, UserManager userManager, AvatarService avatarService, IssueManager issueManager, ComponentIssueCountsBeanFactory componentIssueCountsBeanFactory, JiraAuthenticationContext authContext, ContextI18n i18n, PermissionManager permissionManager, ProjectManager projectManager)
           
ProjectResource(ProjectService projectService, JiraAuthenticationContext authContext, javax.ws.rs.core.UriInfo uriInfo, VersionService versionService, ProjectComponentService projectComponentService, AvatarService avatarService, UserManager userManager, ProjectBeanFactory projectBeanFactory, VersionBeanFactory versionBeanFactory, PermissionManager permissionManager, ProjectManager projectManager, AvatarManager avatarManager, AvatarPickerHelper avatarPickerHelper, AttachmentHelper attachmentHelper, JiraBaseUrls jiraBaseUrls)
           
UserResource(UserUtil userUtil, ContextI18n i18n, EmailFormatter emailFormatter, JiraAuthenticationContext authContext, TimeZoneManager timeZoneManager, AvatarPickerHelper avatarPickerHelper, AvatarManager avatarManager, AvatarService avatarService, AttachmentHelper attachmentHelper, UserPropertyManager userPropertyManager, UserPickerSearchService userPickerSearchService, PermissionManager permissionManager, ProjectService projectService, IssueService issueService, ProjectManager projectManager)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.rest.v2.issue.component
 

Methods in com.atlassian.jira.rest.v2.issue.component with parameters of type AvatarService
static Collection<ComponentBean> ComponentBean.asFullBeans(Collection<? extends ProjectComponent> components, javax.ws.rs.core.UriInfo uriInfo, String projectLeadUserName, long projectAssigneeType, UserManager userManager, AvatarService avatarService, PermissionManager permissionManager, ProjectManager projectManager)
           
static ComponentBean ComponentBean.fullComponent(ProjectComponent component, javax.ws.rs.core.UriInfo uriInfo, String projectLeadUserName, long projectAssigneeType, UserManager userManager, AvatarService avatarService, PermissionManager permissionManager, ProjectManager projectManager)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.rest.v2.issue.project
 

Constructors in com.atlassian.jira.rest.v2.issue.project with parameters of type AvatarService
ProjectRoleResource(ProjectRoleService projectRoleService, AvatarService avatarService, ProjectService projectService, JiraAuthenticationContext authContext, javax.ws.rs.core.UriInfo uriInfo)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.web.action.admin.dashboards
 

Constructors in com.atlassian.jira.web.action.admin.dashboards with parameters of type AvatarService
ChangeSharedDashboardOwner(PermissionManager permissionManager, UserPickerSearchService userPickerSearchService, AvatarService avatarService, UserManager userManager, PortalPageService portalPageService, PortalPageManager portalPageManager, ShareTypeValidatorUtils shareTypeValidatorUtils)
           
DeleteSharedDashboard(PermissionManager permissionManager, UserPickerSearchService userPickerSearchService, AvatarService avatarService, UserManager userManager, FavouritesService favouriteService, PortalPageService portalPageService, PortalPageManager portalPageManager, ShareTypeValidatorUtils shareTypeValidatorUtils)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.web.action.admin.filters
 

Constructors in com.atlassian.jira.web.action.admin.filters with parameters of type AvatarService
ChangeSharedFilterOwner(IssueSearcherManager issueSearcherManager, SearchRequestService searchRequestService, FavouritesService favouriteService, SearchService searchService, SearchSortUtil searchSortUtil, FilterSubscriptionService subscriptionService, PermissionManager permissionManager, SearchRequestManager searchRequestManager, UserPickerSearchService userPickerSearchService, AvatarService avatarService, UserManager userManager, ShareTypeValidatorUtils shareTypeValidatorUtils)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.web.action.admin.user
 

Constructors in com.atlassian.jira.web.action.admin.user with parameters of type AvatarService
UserBrowser(UserUtil userUtil, com.atlassian.crowd.embedded.api.CrowdService crowdService, com.atlassian.crowd.embedded.api.CrowdDirectoryService crowdDirectoryService, UserManager userManager, AvatarService avatarService)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.web.action.issue
 

Constructors in com.atlassian.jira.web.action.issue with parameters of type AvatarService
IssueNavigator(SearchProvider searchProvider, ColumnLayoutManager columnLayoutManager, IssueSearcherManager issueSearcherManager, SearchRequestFactory searchRequestFactory, SearchRequestService searchRequestService, TableLayoutFactory tableLayoutFactory, CommentManager commentManager, com.atlassian.plugin.PluginAccessor pluginAccessor, PagerManager pagerManager, SearchService searchService, ApplicationProperties applicationProperties, IndexLifecycleManager indexLifecycleManager, AutoCompleteJsonGenerator autoCompleteJsonGenerator, SearchSortUtil searchSortUtil, JqlStringSupport jqlStringSupport, UserQueryHistoryManager userQueryHistoryManager, SimpleLinkManager simpleLinkManager, IssueSearchLimits issueSearchLimits, com.atlassian.plugin.webresource.WebResourceManager webResourceManager, AvatarService avatarService, com.atlassian.event.api.EventPublisher eventPublisher)
           
ViewIssue(SubTaskManager subTaskManager, com.atlassian.plugin.PluginAccessor pluginAccessor, FieldManager fieldManager, FieldScreenRendererFactory fieldScreenRendererFactory, FieldLayoutManager fieldLayoutManager, RendererManager rendererManager, CommentManager commentManager, ProjectRoleManager projectRoleManager, CommentService commentService, PagerManager pagerManager, com.atlassian.plugin.webresource.WebResourceManager webResourceManager, SimpleLinkManager simpleLinkManager, com.atlassian.plugin.web.WebInterfaceManager webInterfaceManager, PermissionManager permissionManager, ModuleWebComponent moduleWebComponent, UserUtil userUtil, FeatureManager featureManager, AvatarService avatarService, com.atlassian.event.api.EventPublisher eventPublisher)
           
 

Uses of AvatarService in com.atlassian.jira.web.action.project
 

Constructors in com.atlassian.jira.web.action.project with parameters of type AvatarService
AddProject(ProjectService projectService, AvatarService avatarService, AvatarManager avatarManager, PermissionSchemeManager permissionSchemeManager, UserManager userManager, UserPickerSearchService userPickerSearchService)
           
EditProjectLeadAndDefaultAssignee(ProjectService projectService, AvatarService avatarService, UserManager userManager, UserPickerSearchService userPickerSearchService)
           
 Copyright © 2002-2012 Atlassian. All Rights Reserved.