Interface Key

  • Method Detail

   • getKey

    @NotNull
    @NotNull String getKey()