com.atlassian.bamboo.notification.chain
Classes 
AfterXFailedNotification
AfterXFailedNotificationListener
AfterXFailedNotificationType
AllChainNotificationType
AllStageNotificationType
ChainCompletedNotification
ChainCompletedNotificationListener
ChainFailedAndFirstFixedNotificationType
ChainStatusChangeNotificationType
StageCompletedNotification
StageCompletedNotificationListener