com.atlassian.bamboo.notification.buildhung
Classes 
BuildHungNotification
BuildHungNotificationListener
BuildHungNotificationType