com.atlassian.bamboo.plugin.servlet.filter
Class ServletFilterModuleContainerFilter

java.lang.Object
  extended by com.atlassian.plugin.servlet.filter.ServletFilterModuleContainerFilter
      extended by com.atlassian.bamboo.plugin.servlet.filter.ServletFilterModuleContainerFilter
All Implemented Interfaces:
javax.servlet.Filter

public class ServletFilterModuleContainerFilter
extends com.atlassian.plugin.servlet.filter.ServletFilterModuleContainerFilter

Filter implementation that ensures that the app has been set up before it runs

See Also:
ServletFilterModuleContainerFilter

Constructor Summary
ServletFilterModuleContainerFilter()
           
 
Method Summary
protected  com.atlassian.plugin.servlet.ServletModuleManager getServletModuleManager()
           
 
Methods inherited from class com.atlassian.plugin.servlet.filter.ServletFilterModuleContainerFilter
destroy, doFilter, getFilterConfig, getFilterLocation, init
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

ServletFilterModuleContainerFilter

public ServletFilterModuleContainerFilter()
Method Detail

getServletModuleManager

@Nullable
protected com.atlassian.plugin.servlet.ServletModuleManager getServletModuleManager()
Overrides:
getServletModuleManager in class com.atlassian.plugin.servlet.filter.ServletFilterModuleContainerFilter


Copyright © 2010 Atlassian. All Rights Reserved.