package

com.atlassian.stash.io

Interfaces

TypeAwareOutputSupplier OutputSupplier-style interface.